Monday, June 9, 2008

Dilla Kis Ki Laggan Main Phirta Hai Tu

Kalaam of Pir Mehr Ali Shah sahib of Golra Sharif

No comments: